Metropolit Gorazd

MITROPOLIT NA EVRPSKATA EPARHIJA
G. GORAZD (Bogoqub Dimitrievski)

Roden e na 21.Septemvri 1936 godina vo s. Strezovci (Kumanovsko). Osnovno obrazovanie zavr{il vo rodnoto mesto.Po zavr{uvaweto na srednoto bogoslovsko u~ili{te vo manastirot Rakovica kaj Belgrad, se zapi{al na Bogoslovskiot fakultet vo Belgrad, kade diplomiral 1964 godina. Po diplomiraweto doa|a vo Skopje i raboti izvesno vreme kako slu`benik pri Makedonskata Arhiepiskopija.

Bil parohiski sve{tenik pri hramot "Sveta Petka" vo Skopje a podocna vo hramot "Sveti \orgi" vo ~air, Skopje.

Zamona{en e vo pridvorskiot manastir "Sveti \orgi" Krivi Dol, Skopje.

Hirotonisan e za Episkop Tiveropolski na 26.07.1077 godina, potoa mitropolit Strumi~ki i sega e mitropolit Evropski

Born 21 September, 1936 in the village of Strezovci (Kumanovo region). Completes primary edukation in his native village. He attends and completed with honors, the Theological Seminary in the monastery of Rakovica near Belgrade, Fallowing which he enrolls in the Theological Faculty in Belgrade. Graduated in 1964. Following graduation he returns to Skopje, where he works in the Macedonian Archbishopic.

He was the parish priest of the church of "St. Petka" in Skopje, and later in "St. George" in Cair, Skopje.

He took his monastic vows in the resident chapel of "St.George" in Krivi Dol, Skopje.

He was enthroned Bishop of Strumica on 26 July 1977.


back.gif (1338 bytes)

Vo Zapadno-Evropska Eparhija