BOGOSLOVSKI FAKULTET

Pravoslavniot bogoslovski fakultet e osnovan od Makedonskata Pravoslavna Crkva vo 1977 godina i negov prv dekan be{e bla`enoupokoeniot Arhiepiskop Gavril, biten faktor za postoeweto na Fakultetot.

Sega{en dekan na Fakultet e negovoto Bla`enstvo Ahriepiskopot Ohridski i Makedonski g.g.Mihail

Sekretar na Fakultetot e protojerejot Aco Girevski.

Na Fakultetot predavaat petnaesetina profesori so doktorski tituli i takvi koi se istaknale vo praktikata so visokostru~na rabota i so nau~ni rezultati.

Fakultetot o~ekuva podmladok vo nastavniot kadar od asistenti {to se na postdiplomski studii vo Rim, Bukure{t, Solun i Veliko Trnovo.

Fakultetot ovaa godina navr{uva 20 godini od postoeweto i dosega zavr{ile 72 teolozi.

Pravoslavniot bogoslovki fakultet "Sveti Kliment Ohridski" vo Skopje ostvaruva sorabotka so Univerzitetot vo skopje preku prepra}awe na na{i teolozi za steknuvawe na vi{i stepeni na drugi univerziteti, potoa preku razmena na profesori i na drug plan.

Fakultetot pred raspadot na porane{na Jugoslavija sorabotuva{e so skoro site teolo{ki fakulteti vo toga{nata Federacija na dr`avi preku kontakti i preku me|ufakultativski (ekumenski) simpoziumi, {to podocna tie kontakti zamrea. Denes se pravat napori za povtorno vospostavuvawe na novi kontakti {to odi malku pote{ko.

Vrska so Bogoslovskite fakulteti (ili instituti) vo Rim, Belgrad, Bukure{t, Solun i Veliko Trnovo na nekoj na~in se i na{ite postdiplomci,odnosno doktoranti.

Godinava dobivme predlog za sorabotka so Akademijata na slovenska kultura (Rusija, Moskva) potpi{an od rektorkata Ku~maeva, i Nastavno-nau~niot sovet pri ovoj Fakultet so zadovolstvo go prifati. Veruvame deka nabrgu }e usledat bliski kontakti i vzaemni  oficijalni poseti.

Fakultetot izdava "Godi{nik" - Zbornik so nau~ni trudovi, dodeka, pak, studentite imaat svoe studentsko glasilo nasloveno kako "Pravoslaven blagovesnik".

Studentite svoite aktivnosti gi izrazuvaat preku Studentskoto dru{tvo {to go organizira izdavaweto na studentskoto glasilo i studentskata teolo{ka tribina.

Na Pravoslavniot bogoslovski fakultet vo Skopje denes studiraat pove}e od 250 studenti od koi dve tretini se redovni.

20 GODINI PRAVOSLAVEN BOGOSLOVSKI FAKULTET

Ovaa godina se navr{ija 20 godini od osnovaweto na Pravoslavniot bogoslovski fakultet "Sveti Kliment Ohridski" Skopje. Ta, zaradi potrebata da se sumiraat dosega{nite rezultati, od po~etocite, preku razvojniot pat i najnovite postigawa i uspesi na ovaa edinstvena visokoobrazovna bogoslovska institucija na Makedonskata Pravoslavna Crkva,Nastavno-nau~niot sovet donese odluka da se odbele`i godi{ninata na 6 oktomvri o.g. so duhovna akademija.

So ogled na toa {to ovoj Jubilej se sovpadna i so odbele`uvaweto na 30-godi{ninata od vozobnovuvaweto na avtokefalnosta na na{ata Sveta Crkva na ovoj nastan mu se dade sve~en beleg.

Na ovoj redok sve~en nastan prisustvuvaa site ~lenovi na Svetiot Sinod na MPC, osven dvajca koi bea me|u na{ite sonarodnici vo svetot, a osven niv i pretsedatelot na Republika Makedonija, Kiro Gligorov, ministerot vo Vladata na Republika Makedonija i pretsedatel na republi~kata komisija za odnosi so verskite zaednici - Vlado naumovski i golem broj duhovni, kulturni i drugi javni li~nosti od zemjata.

Sve~enosta zapo~na so Sveta arhierejska liturgija vo Fakultetskiot manastir " Sveti jovan Krstitel", na koja ~inona~alstvuva{e Negovoto Bla`enstvo Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g. Mihail, dekan na Bogoslovskiot Fakultet vo soslu`enie na mitropolitite g.Kiril i g.Timotej i profesorite sve{tenoslu`iteli od fakultetot.  Po svetata arhierejska liturgija vo istiot hram be{e izvr{en priziv na Svetiot Duh po povod po~etokot na studiskata godina vo prisustvo na site studenti, a niv gi pozdravi profesorot protojerej Jovan Takovski.

Sve~enostite prodol`ija vo salata "Arhiepiskop Dositej", pri fakultetot, koja be{e ispolneta do poslednoto stol~e.

Na prisutnite na ovaa sve~ena duhovna akademija im se dade mo`nost preku retrospektivna hronologija da imaat jasna pretstava za Bogoslovskiot fakultet, {to na eden melodi~en i simpati~no priem~iv glas na akterkata od Makedonskiot naroden teatar Valentina Bo`inovska koja, zapo~na so zna~ajnite datumi i Ukazot i Uredbata za osnovawe Bogoslovskiot fakultet. Bea spomnati prvite nastavnici i Mati~nata komisija, no im se dade prostor i na podocne`nite nastavnici i tie koi vo momentot predavaat na ovoj fakultet. Se spomna i gradeweto na bibliote~niot fond, za rabotata na studentskata organizacija i nejzinoto glasilo "Pravoslavniot blagovesnik", no i za trudovite na profesorite objaveni vo Godi{nicite na Fakultetot ili, pak, nadvor od nego. Bea spomnati i zabele`itelni imiwa {to go posetile ovoj fakultet, stana zbor i za aktivnostite na profesorite i nivnoto u~estvo na seminari, simpoziumi i kongresi, a bea najaveni i mnogu drugi potrebi, planovi i zamisli koi dokolku bi se ostvarile site, fakultetot u{te pove}e }e go opravda svoeto postoewe, zborovi {to se slu{aa od govornicata vo sve~enata sala.

Sleduva{e voveden zbor i pozdrav do uva`enite gosti izusten od profesorot protojerej Aco Girevski, koj re~e:

"Va{e Bla`enstvo, gospoda arhierei, gospodine pretsedatel na republika Makedonija, po~ituvani ministre, dragi prijateli, uva`eni profesori i dragi studenti,

Eve ne' pak vo ovaa duhovna ustanova, no ovoj pat zaradi pove}e povodi: Jubilejot na Fakultetot Bogoslovski; godi{ninata na na{ata Sveta Crkva i poradi po~etokot na novata akademska godina.

Vo ovoj moment upatuvame pozdrav kako na dosega{nite studenti isto taka i na nivnite nastavnici po`eluvaj}i im golem uspeh vo nivnata rabota u{te od po~etokot na novata u~ebna godina.

Gi pozdravuvame isto taka i novozapi{anite bogoslovi i gi blagoslovuvame. Im gi ~estitame nivnite prvi stapki vo ovaa na{a visokoobrazovna institucija.

So ogled na toa {to denes odbele`uvame golem den i toa prazni~no, neodminlivo e da ka`am zbor-dva za va`nosta na dve zna~ajni odluki od na{eto crkovno `iveewe: vozobnovuvaweto na Ohridskata arhiepiskopija i osnovaweto na obrazovni institucii za potrebite na Crkvata.

Vo taa smisla, {to pretstavuva Pravoslavniot bogoslovski fakultet za na{iot ~ovek, kako tuka, taka i vo svetot, ta duri sega sogleduvame. Lu|eto ve}e ne prepoznavaat i po toa {to imame svoe, visoko, crkovno-prosvetno u~ili{te, koe, dava svoi dostojni plodovi, ta "mo`eme da bideme uvereni deka ja ~uvame i so~uvame kauzata na na{ata vistina i vistinskata istorija na na{ata Sveta Crkva", vistinska {to be{e so naglaska izre~ena na sve~enata akademija po povod 15-godi{ninata na fakultetot. Kolku li taa vistina sega ubavo zvu~i i po 20-godi{noto postoewe na ovaa visoko-{kolska institucija na Makedonskata Pravoslavna Crkva.

Po povod Jubilejot na 20-godini od osnovaweto na Bogoslovskiot fakultet vo skopje, ni se dava mo`nost da se navratime na izminatiot period za da se potsetime na po~etocite i vremeto {to slede{e , koga makar te{ko, no ~esno i dostoinstveno se ~ekore{e kon novi uspesi. Vsu{nost se vlo`uva{e pove}e otkolku {to se mo`e{e spored silite na lu|eto {to se zafatija so ova blagorodno delo, no i spored mo`noatite {to gi dopu{ta{e vremeto i uslovite vo koi ovoj fakultet rabote{e.

Kolku vo toa se uspealo dosega, }e ka`uvaat doprva generaciite. Mo`ebi }e stavat zabele{ka dokolku o~ekuvale pove}e da se napravi na toj plan, ta neka merat spored merkata na vistinskite mo`nosti.

Sekoja ~est i spokoj na lu|eto {to gi nema ve}e vo redovite na `ivite sotrudnici, no i blagodarnost na postarite koi se' u{te na nekoj na~in pridonesuvaat za perspektivata na ovaa zasega edinstvena crkovno-prosvetna ustanova kaj nas.

Uva`eni gosti,
Pravoslavniot bogoslovski fakultet navistina svoite koreni gi vle~e od Svetiklimentoviot Univerzitet od pred 1100 godini, kako direkten naslednik. Sepak, mo`e da ka`eme deka e relativno nova ustanova, bidej}i dejstvuva vo ova na{e sovremie kako vozobnovitel na Svetiklimentoviot univerzitet. Ta spored toa, mnogu vreme treba{e da se posveti na nejzinoto konstituirawe i razvoj koe{to treba{e da se napravi ne samo spored Ustavot na Makedonskata Pravoslavna Crkva, tuku i spored propisite i odredbite na Zakonot za visoko obrazovanie vo toga{nite uslovi na na{ata Dr`ava.

Na toj plan nie denes rabotime, no najmnogu gi odime tie pateki koi vodat kon vklu~uvawe vo sistemot na teolo{kata nauka vo sovremeniot svet."

Na prisutnite potoa im se obrati arhiepiskopot g.g.Mihail, koj e i dekan na fakultetot. Vo svoeto slovo Arhiepiskopot Mihail, istakna deka lu|eto sakaat da studiraat teologija zatoa {to toa e potrebno na nivniot duh, na nivnata du{a. Vo ovoj relativno kus period od 20 godini, rezultatite na fakultetot se se' pogolemi. Me|utoa, idninata na fakultetot }e bide podobra dokloku se ovozmo`at podobri uslovi za studentskiot i nastavniot kadar, kako i poskoro vleguvawe na Univerzitetot vo Skopje, a osven toa }e go ka`e i slednoto:

Makedonskata Pravoslavna Crkva ima{e potreba od bogoslovski kadar so visoko obrazovanie. A toj visok kadar mo`e{e da se podgotvi samo na Bogoslovskiot fakultet. I posle mnogu te{kotii i napori od strana na Makedonskata Pravoslavna Crkva se uspea da se otvori Bogoslovski fakultet so pomo{ na Skopskiot univerzitet "Sveti Kiril i Metodij", posebno filozofskiot fakultet koj ni opredeli Mati~na komisija.

Mati~nata komisija ja so~inuvaa: akademikot Polenakovi} Haralampie, akademikot Ilievski Petar i profesorot d-r Risto Kantarxiev. Pretsedatel na Mati~nata komisija be{e toga{niot arhiepiskop Dositej, a za sekretar profesorot-teolog Arsov Levko, koj podocna be{e izbran i za sekretar na Fakultetot.

Za dekan, pak, na Fakultetot be{e opredelen toga{niot {totuku izbran Mitropolit Povardarski Gavril, koj za intelektualniot svet pred toa be{e poznat kako profesor \or|i Milo{ev.

Gospod saka{e ovoj ~ovek da dade golem pridones za na{ata bogoslovska nauka.Koga be{e predlo`en i izbran za vladika toj re~e: "Ne, nema da primam da me posvetite za vladika, da me hirotonisate, duri ne se donese odluka da se osnova Bogoslovski fakultet". Nie imame samostojna Makedonska avtokefalna crkva i nemo`eme bez Bogoslovski fakultet. Toa trae{e podolgo i toj be{e uporen. I najposle uspea toa delo da go otpo~ne i napravi se' Bogoslovskiot fakultet ve}e dvaeset godini da raboti so uspeh.

Jas nema da vi govoram za te{kotiite {to gi imavme, za{to so sli~ni te{kotii se sre}avale i site pred nas   so sli~na aktivnost. No }e vi ka`am za toa deka mo~navme so golem elan, so golema qubov i brgu napreduvavme vo konstituiraweto, razvojot i prosvetniot, odnosno nastavno-nau~niot proces pri fakultetot.

Ima{e potreba na po~etokot da se posetat nekoi drugi isti ili sli~ni fakulteti, za da se pou~ime na odredeni raboti. Nekoi od profesorite toga{, zaminaa za Solun, nekoj za Belgrad za Sofija, Jas bev opredelen da zaminam za Zagreb vo poseta na tamo{niot Teolo{ki fakultet.

Tie na{i kontakti vlijaeja vrz definiraweto na Statutot na Fakultetot. No, isto taka so toa gi vospostavivme i pocne`nite me|ufakultetski kontakti {to prerasnaa vo kongresi, konferencii, simpoziumi, seminari i drug vid na komunikacii. Takvite sredbi pridonesoa kontinuirano da se zgolemuva i bibliote~niot fond na na{iot fakultet. Edna od osnovnite opredelbi na sekoj od nas be{e da se zafati so pi{uvawe ako ne u~ebnici, barem za po~etok skripti, {to ne zna~i deka podocna ne se pojavija i recenzirani u~ebni pomagala za studentite.

Prvata generacija na diplomirani studenti izleze vo 1982 godina i toga{ za prv pat podelivme diplomi. Toga{ diplomiraa 9 kandidati. Toa be{e za nas praznik. Potoa diplomi delevme pred pet godini po povod 15 godi{ninata, koga brojot na diplomiranite teolozi be{e zna~itelno pogolem.

Koga sum kaj studentite sakam da go ka`am slednoto: ako pred samo nekolku godini kandidatite {to sakaa da studiraat teologija bea od Bogoslovijata, toa denes ne mo`e da go ka`eme. Interesot za ovoj fakultet zna~itelno se zgolemi i denes na ovoj fakultet konkuriraat skoro od site drugi sredni u~ili{ta, a gi imame i takvi koi ve}e diplomirale: na filosofija, na kni`evnost, na arhitektura, na medecina i drugi struki, koi sakaat da izu~uvaat i teolo{ki disciplini.

Moram da priznaam, deka toa i ne' iznenadi, a osven toa i ne zate~e nepodgotveni mislam na matrejalnite mo`nosti so koi raspolagame denes: mali slu{alni, biblioteka bez ~italna, a za studentski dom i da ne zboruvame. Toa ni e hendikep vo celata na{a rabota.

]e mi prostite, jas vi vetiv deka za te{kotii nema da zboruvam, no mi se ukradnaa nekoi misli.

Mili prijateli,
Sve`i mi se spomenite od mojata poseta na Amerikansko-kanadskiot kontinent, koga gi posetiv na{ite vernici. Se prefrlam tamu za da vi ka`am za ulogata na na{eto sve{tenstvo koe go sobra na{iot narod, mu bogoslu`i na makedonski, mu govori na makedonski, go preroduva na makedonski. Tie sve{tenici tuka u~ea, studiraa, eve drugi stasaa, {to }e pojdat na drugi mesta po svetot na misija me|u na{incite.

[to }e prave{e na{ata Crkva ako go nema{e ovoj fakultetski centar ili, pak, Bogoslovijata.

Sakam da ve uveram deka osnovaweto na Bogoslovskiot fakultet pred dvaeset godini pretstavuva najgolem stolb na na{ata Avtokefalna Crkva, i deka toj e osnovnata opredelba da postoi i po cena na restrikcija. Toa e na{a opredelba. A ako na{ite teolozi moraa da studiraa vo belgrad, sega }e studiraat vo svojot Bogoslovski fakultet vo Skopje.

Na{a dol`nost e da im sozdademe vistinski uslovi, uslovi {to gi imaat drugi Bogoslovski fakulteti i sli~ni institucii vo stranstvo.

So toa }e si napravime samite usluga {to }e go podobrime i olesnime studiraweto; ]e go unapredime nastavno-nau~niot sovremen proces i vo skoro vreme da sozdademe postdiplomski studii, taka {to na{ite kandidati da mo`aat da doktoriraat, isto taka, na ovoj fakultet. I daj Bo`e, vo skoro vreme fakultetot bogoslovski, kako {to denes podeluva diplomi za zavr{eni studii, toa da go pravi i za magistri i doktori na teolo{ki nauki. Amin, taka neka bide !

Pri ova prilika na 35 diplomirani teolozi im bea podeleni diplomi.

Nastavno-nau~niot sovet pri ovoj fakultet, po povod 20-godini od osnovaweto i raboteweto vo znak na priznanie vo konstituiraweto, razvojot i unapreduvaweto na nastavno-obrazovnata i nau~nata dejnost na fakultetot, dodeli povelbi na dekanot na fakultetot, arhiepiskopot Mihail, koj kako protojerej-stavrofor Metodi Gogov be{e od prvite nastavnici na ovoj fakultet, potoa na protoerejite profesori Jovan Takovski i Aco Girevski kako i na penzioniranite profesori Boris Bo{kovski, Todor Efremov i Stojan Hristov.

Sve~enosta be{e zbogatena so ubavoto horsko peewe na crkovniot hor pri Arhiepiskopskiot soboren hram "Sveti Kliment Ohridki"- Skopje pod dirigenstvo na Pan~e Josifov, koj i ovoj pat gi poka`a i doka`a svoite brilijantni kvaliteti.

Sve~enata duhovna akademija zavr{i so zaedni~ko fotografirawe i ~estitawe na zavr{enite teolozi po`eluvaj}i im pri toa uspe{na misija, kako tuka vo Tatkovinata, taka i me|u na{ite sonarodnici vo svetot.

Protojerej Aco GIREVSKI

NASTAVNO-NAU~NIOT SOVET PRI BOGOSLOVSKIOT FAKULTET
"SVETI KLIMENT OHRIDSKI"
VO SKOPJE

RASPI[UVA

K O N K U R S

Za zapi{uvawe redovni i vonredni studenti vo 1 godina vo u~ebnata 1998/99 godina

Pravo na upis imaat kandidatite od pravoslavno veroispovedanie, koi zavr{ile bogoslovija ili nekoe drugo sredno u~ili{te, so polo`en zrelosen ispit, so toa {to vtorite polagaat priemen ispit.

Dokolku na konkursot se prijavat pogolem broj kandidati od predvideniot, izborot }e se vr{i spored poka`aniot uspeh vo svidetelstvoto od zavr{eniot ispit.

Na konkursot kandidatite gi podnesuvaat slednive dokumanti vo original:

1. Prijava za zapi{uvawe;
2. Originalni svidetelstva od site klasovi;
3. Svidetelstvo za zavr{eno sredno obrazovanie;
4. Kr{talno svidetelstvo od crkvata kade {to e krsten;
5. Odobrenie za studii od nadle`niot arhierej;
6. Kandidatite koi konkuriraat za zapi{uvawe kako vonredni studenti gi podnesuvaat, osven navedenite, i dokumentite: potvrda deka e vo raboten odnos ili deka e redoven student na drug fakultet i
7. Potvrda za uplateni 500 denari za pologawe kvalifikacionen ispit na `iro smetka na fakultetot.
Dokumentite se predavaat li~no kaj sekretarot na Fakultetot vo vremeto od 24 i 25 juni 1998 godina za prviot upisen rok i 1 i 2 septemvri za vtoriot upisen rok.
Priemnite ispiti }e bidat, za prviot upisen rok, na 29 i 30 juni i za vtoriot 4 septemvri 1998 godina.
Rezultatite }e bidat soop{teni po priemnite ispiti.
Pri zapi{uvaweto kandidatite podnesuvaat i:
1. Indeks i studentska legimitacija;
2. Tri fotografii (6H9) i
3. Prijavni listovi.

`iro-smetkata na Fakultetot: 40100-620-16-80700-02-020165/70

]e se primat 20 redovni i 15 vonredni studenti.

Izbranite kandidati }e mo`at da se zapi{uvaat vo vremeto od 1 do 9 oktomvri.

NAPOMENA: Kandidatite od sredno bogoslovsko u~ili{te koi zavr{ile so odli~en uspeh ne polagaat priemen ispit.

OD DEKANOTOT NA
BOGOSLOVSKIOT FAKULTET

Back