Grb Na MPC

MPC

Grb Na MPC

St. Petka
Sv. Petka

Macedonian Orthodox Church " St. George of Kratovo " - Detroit, USA

St. George of Kratovo
Sv. Vma~, \orgi Kratovski

Church:

"Sveti \orgi Kratovski''
29141 Twelve Mile Road
Farmington Hills, Mi.  48334
Tel. (248) 477-4612 Fax: (248) 477-4612

Residence:

Prota Mitko Poposki
10963 Brentwood Cr.
Windsor, ON, N8R 2H4
Tel. (519) 979-2198 Fax: (519) 979-6221
E-mail:
Father-Poposki@m-p-c.org

 

Golem e brojot na makedoncite vo Detroitskata metropola koi baraj}i izlez od te{kata ekonomska sostojba i od politi~koto diskriminirawe vo stariot svoj kraj, gi naselile ovie amerikanski prostori, ostanuvaj}i tuka zasekoga{. Ovaa kolonija se vbrojuva kako vtora kolonija po naselenost makedonci na Amerikanskiot kontinent, posle Toronto.

Iako oddale~eni mnogu od svojata rodna majka Makedonija, prodol`ija da si gi neguvaat svoite pradedovski obi~ai prenesuvaj}i im gi na svoite generacii kako zavetna tradicija na svoite pokolenija. Crkovnosta i obi~aite si gi zadovoluvaa pove}e od 30 godini vo edinstvenata do pred 5 godini Makedonska Pravoslavna Crkva "Sv.Bogorodica".

Prostornata dale~ina, politiziraweto i monopolizacijata na isti lu|e po Makedonskite crkvi, najracionalno go iskoristija asimilatorskite politizirani pravoslavni Gr~ki, Srbski i Bugarski crkvi, da bi go i ponataka ograbuvale prestavuvaj}i go makedonecot grk, srbin i bugarin.

Vo 1993 godina na 19 Dekemvri, dojde do formirawe na u{te edna Makedonska Pravoslavna Crkva.

Prvoto ~lensko organizaciono sobranie vo prisutnost od 68 ~lenovi i sve{tenikot prota Mitko Poposki donese ednoglasna Odluka : Novata Makedonska Pravoslavna Crkva vo Detroit da se imenuva so imeto na na{iot makedonski golem novoma~enik " Sv. \or|i Kratovski". Se izbra crkoven inicijativen odbor od 12 ~lena na ~elo so sve{tenikot i pretsedatelot dr. Ahil Ognonevski.

Gospod ni ja potkrepi akcijata, u{te vedna{ vo narednata nedela vo salata na edna Libanska crkva (so blagoslov na nivniot vladika) otpo~navme so bogoslu`ba. Ovaa prostorija ja koristevme za odr`uvawe i na drugi aktivnosti od crkoven i tradicionalen karakter. Posetenosta be{e iznenaduva~ka, bogoslu`bite od samiot po~etok se odr`uvaa vo prisutnost na golem broj pravoslavni makedonci i toa salata be{e ispolnuvana ~esto pati i do posledno stol~e, dodeka na igrankite i namenskite sve~eni ru~eci se slu~uva{e brojot na prisutnite da go nadminuva kapacitetot na prostorijata. Tuka ostanavme edna ipol godina.

Poedinci, na `alost makedonci, sogleduvaj}i ja ozbilnosta na na{ata crkovna organizacija, im pre~e{e u{te edna Makedonska Pravoslavna Crkva vo Detroit. Otpo~naa so napadi preku javnite glasila i deluvaj}i destruktivno kaj nekoi politi~ari i crkovni faktori od Makedonija, da prekini sekakva aktivnost vo na{ata crkva. Ostvarija duri silno vlijanie i kaj nadle`niot arhijerej na ovaa na{a Amerikansko-kanadska makedonska eparhija Poglavarot na MPC g.g.Mihail.

Nadle`niot arhierej, po inicijativa na toga{niot arhierejski zamenik. . . ., go kazni na{iot sve{tenik i toa so najte{ka kazna (da ne smee da vr{i bogoslu`ba nitu crkovna treba), samo zatoa {to toj bil najgolemioit inicijator za formirawe na novata crkva. Sve{tenikot kako poslu{no ~edo na Majkata Makedonska Pravoslavna Crkva i na svojot nadle`en arhierej g.g.Mihail, pokorno ja primi i doslovno ja ispolnuva{e.

Crkovnoto sobirawe, i pokraj represaliite koi se nametnuvaa na na{ata crkva, ne prekinaa. Za vremeto na bogoslu`bata {to treba{e da se odr`uva, na{iot sve{tenik go organizira{e i go predvode{e na{iot hor pee}i zaedno so niv, posle toa na site vo vid na beseda ni ka`uva{e pou~no salovo od nedelnoto evangelie i na krajot namesto nafora ni dava{e po par~e leb~e od prosvorata. Prisutnosta na na{ite verni makedonski ~eda i radoznali, se pove}e se zgolemuva{e, duri nekoga{ ja nadminuva{e brojkata nad dvesta .

Qubovta kon novoformiranata crkva se pove}e se razgoruva{e, a ~lenstvoto se zgolemuva{e mnogu brzo.

Bez nitu najmalku razo~aruvawe, redovno molevme da bideme primeni vo pregratkite na Majkata Makedonska Pravoslavna Crkva, da go dobieme blagoslovot na Negovoto Bla`enstvo. Po ostvarenite pove}e sredbi (Vindsor, Avon, Detroit, Misisaga i Toronto) i po ednoipol godina, so Odluka na Negovoto Bla`enstvo kone~no be{e potvrden na{iot crkoven odbor a na{iot sve{tenik prota Mitko Poposki za nejzin parohiski sve{tenik so site prava i dol`nosti koi mu pripa|aat spored Ustavot na MPC i odredbite za parohiskoto sve{tenstvo.

Vo vtorata polovina od 1995 go kupivme ve}e odnapred dogovorenoto crkovno mesto od 5 ekari so golema upotrebliva zgrada kade {to sme do denes..

U{te vedna{, na ~elo so sve{tenikot, site vernici na na{ata crkva, ma`i, `eni, deca se zafativme so rekonstrukcija na zgradata. Samostojno bez nitu edna centa da se plati za majstor, rasturivme 32 sobni prostorii, go urnavme gorniot kat i so posebni gredi nosa~i napravivme la|a crkva. Trudot koj se vlo`uva{e, bolkite od ostrite stari i r|osani {aj}i, ostrite {pici od starite daski i site drugi pote{kotii brzo pominuvaa. Site zaedno ja gledavme bliskata idnina, go gledavme plodot na ne{eto dvegodi{no izma~uvawe i poni`uvawe. Se natprevaruvavme koj pove}e da donira vo pari, matrejali i ukrasi vo crkvata.Radosta na{a i gordosta na{a za ona {to go postignavme nema{e zborovi kako da se iska`e.

Za kratko vreme brojkata na na{eto ~lenstvo i prisutnosta na bogoslu`bite se zgolemi trojno. Postojnite dve bugarski crkvi po~naa da go gubat svoeto ~lenstvo, i prisutnosta na nivnite bogoslu`bi opadna, makedoncite masivno si doa|aa vo svojata Makedonska Pravoslavna Crkva vo Crkvata koja od sekoga{ se gri`ela za svoite ~eda i za svojot narod.

Crkvata ja ukrasivme so mnogu li~na starokrajska fasada, so nov parkig i ve}e podgotvena piknik erija.

Na 27 Avgust 1996 godina, Negovoto Bla`enstvo Arhiepiskopot Ohridski i Makedonski g.g.Mihail, i nadle`en arhierej na na{ata Amerikansko-kanadska makedonska eparhija vo prisustvo na sekretarot na Svetiot Arhierejski Sinod na MPC prota-|akonot Ratomir Grozdanovski, parohiskiot sve{tenik prota Mitko Poposki i pove}e sve{tenici od na{ava eparhija izvr{i malo osvetuvawe, dodeka na 8 septemvri idnata 1997 godina go napravi i golemoto osvetuvawe.

Aktivnostite vo ovoj svet bo`ji hram i kulturen makedonski centar edna po edna po~naa da se redat.

Od 1 dekemvri ovaa 1998 godina otpo~na i nedelnoto crkovno u~ili{te. Tuka na{ite deca go u~at makedonskiot jazik i pravopis, pravoslavnata veronauka, istorija i geografija na Makedonija i makedonskiot narod, tradicionalnoto makedonsko peewe, makedonskiot bogat folklor i mnogu drugi aktivnosti koi }e i bidat potrebni na kolonijata makedonska.

Ovaa godina koja ni doa|a, poto~no na denot na "Svetiot Golem ma~enik \orgi Kratovski" 24. Fevruari 1999 godina, go odbele`ivme i na{iot golem (5) Petgodi{en Jubilej.

Vo pet godi{niot periodot na Makedonskata Pravoslavna Crkva Pretsedateli bea izbrani: g. dr. Ahil Ognenovski 1993-1995 ; g. Pande Grozdanovski 1995-1997; g. \orgi Bisinov 1997-1999; g. Mendo Stojanof 1999-2001; g. Spiro Maslarxiev 2001-2003.

Kumovi na crkvata dosega bile: 1994 g. Boris i Zora Cvetkovski, 1995 g. Pande i Vaska Grozdanovski,1996 g. Jorgo i Dragica Stojanovski,1997 g. \orgi i Len~e Bisinov,1998 g. Vasil i Milica ^ulevski, 1999  g. Lazo i Olga Korunovski, g. Qubisav i Jagodica Filkovski 2000,  g. Bo{ko i Men~e Filkovski 2001.

Doma}in (~uvar na klu~ot na Crkvata) e g. Dim~e i Pavlina Cvetanovski.